IC-Potentials metodik

Gap-metodiken ger fler nyanser
IC-Potential är en av få aktörer inom undersöknings- och programvarubranschen som använder en gap-metodik där respondenterna mäts utirfån tre aspekter:

  • Vilka förväntningar har respondenterna - d.v.s. hur viktig frågan är för varje respondent
  • Respondenternas upplevda värde - d.v.s. hur väl respondenten anser att frågan uppfylls
  • Utvecklingspotentialen - d.v.s. gapet mellan hur viktig frågan anses vara och hur väl frågan uppfylls


Detta ger våra uppdragsgivare mycket goda förutsättningar att arbeta effektivt med sitt förändringsarbete när de förstår respondenternas förväntningar, upplevda värde och var utvecklingspotentialen är störst. Dessutom kan de enkelt se hur drivkrafterna skiljer sig mellan olika målgrupper.
För att kunna genomföra ett effektivt förändringsarbete är det lämpligt med ett situationsanpassat ledarskap som förstår målgruppens unika drivkrafter och vilka förbättringsbehov som ska prioriteras. Denna insikt vet vi av erfarenhet har hjälpt våra uppdragsgivare att bedriva en framgångsrik verksamhetsutveckling där metodiken skapar en pedagogisk förståelse som leder till engagerade och kundorienterade medarbetare.

Vår gap-metodik hjälper våra uppdragsgivare att prioritera rätt frågor till skillnad från traditionella undersökningar där man enbart frågar målgruppen hur bra företaget är, vilket ofta resulterar i slutsatsen att prioritera de frågor som har fått lägst betyg. Vi vet av erfarenhet att många frågor som fått låga betyg inte heller är särskilt viktiga för respondenten. Med andra ord, gap-metodiken minimerar risken för felinvesteringar.

Kvalitet
IC-Potentials grundenkät har tagits fram i samarbete med fristående beteendeforskare inom den psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Frågebatteriet har sedan 2001 löpande utvecklats i syfte att precisera frågeställningarna. Den externa validiteten (möjligheten att generalisera resultatet till populationen) påverkas i hög grad av svarsfrekvensen. För att göra det så enkelt som möjligt för respondenten att svara är frågornas ordningsföljd av största vikt. Därmed inleds enkäten med enklare bakgrundsfrågor. Därefter går man in på frågor om den egna avdelningen för att sedan avsluta med frågor som rör hela organisationen. Ytterligare faktorer som påverkar respondentens benägenhet att svara är att denne känner igen sig i de termer och ordval som används. Därför anpassar vi varje enkät efter olika organisationers språkbruk.

I IC-Potentials analysverktyg sker alla beräkningar digitalt och automatiskt vilket minimerar slumpmässiga fel. Dessutom finns det en rad säkerhetsspärrar inbyggda i den digitala enkäten för att säkerställa en hög kvalitet. Vi använder oss av flera statistiska beräkningar så som multipelregressioner, korrelationsanalyser och faktoranalyser, i syfte att validera frågornas olika samband med respondenternas nöjdhetsgrad. I analysen redovisas samtliga frågor utifrån om de är statistiskt säkerställda eller om de ligger inom felmarginalen.