Ålderskartläggning

En kraftfull generationsväxling pågår på den svenska arbetsmarknaden. Siffror visar att fram till 2025 förväntas 1,6 miljoner personer att gå i pension i Sverige och 125 000 av dessa sitter på en chefsposition. De främsta arvtagarna till den stora arbetsstyrkan som förväntas pensioneras inom de närmast 10 åren är de som är födda mellan åren 1980 – 2001. Denna generation benämns ofta som generation Y.

Samtidigt som stora pensionsavgångar förväntas inom stort antal chefspositioner visar generation Y på ett lågt intresse för chefskapet. Aktuella siffror visar på att nästan varannan ung kvinna och var tredje ung man tackar nej till framtida chefspositioner. Jämfört med EU ligger Sverige i bottenskiktet vad gäller andelen unga chefer på arbetsmarknaden. Enligt Statistiska Centralbyrån är endast 10% av svenska chefer yngre än 35 år. Enligt Chefs undersökning saknar 4 av 10 arbetsplatser helt chefer under 35 år och endast 1 av 5 av företag har gjort en ålderskartläggning.

Det finns en tydlig attitydförändring hos arbetstagarna. Forskning visar att generation Y:s önskemål och attityder skiljer sig från tidigare generationers. De yngre medarbetarna har även en personalomsättning som är tre gånger så hög jämfört med övriga generationer. Att applicera metoder som fungerat på anställda under de senaste decennierna tycks inte fungera på den yngre målgruppen.

Kontakta oss så kan vi visa hur våra ålderskartläggningar kan hjälper er att undersöka:
  • Vad som driver generation Y i arbetslivet och vad som avviker mest jämfört med övriga generationer
  • Vilka frågor de yngre är mest missnöjda med på arbetsplatsen och hur skiljer mot övriga
  • Vad arbetsgivarna kan göra för att kunna attrahera, utveckla och behålla den unga generationen