Analys

Tydliga och pedagogiska analyser är styrkor som IC-Potentials kunder lyfter fram i våra kundundersökningar. Det som skiljer oss från de flesta av våra konkurrenter är att grundstrukturen i våra analyser bygger på gap-metodiken.

IC-Potentials fokus är att kartlägga var skillnaderna mellan målgruppens förväntningar och upplevda värde är störst. Gap-metodiken hjälper våra kunder att tydligt se hur resurser kan fördelas mer effektivt och i vilken riktning utvecklingsarbetet skall prioriteras med hänsyn till företagets strategi.

Med hjälp av vår analysprogramvara, ClientPotential™ kan kunderna målgruppsanpassa sina resurser efter specifika gruppers förväntningar och upplevda värde. Vi vet av erfarenhet att det förekommer stora skillnader avseende drivkrafter och attityder mellan olika målgrupper.


Beslutsunderlag

IC-Potential visar ert resultat i tydliga diagram och tabeller. Diagrammet presenterar resultatet i form av en så kallad gap-analys. Avståndet till den diagonala linjen indikerar vilket förbättringsutrymme (potential) era målgrupper ger er i olika frågor.Tabellen visar samma resultat i klartext och sorterar dem så att de rekommenderade prioriteringingarna alltid ligger överst i varje tabell. Färgerna är ett visuellt hjälpmedel för att tydligare lyfta fram utvecklingsområdena, d.v.s:

  • Röd färg = Mycket stort förbättringsutrymme
  • Orange färg = Stort förbättringsutrymme
  • Gul färg = Visst förbättringsutrymme
  • Grön färg = Litet eller inget förbättringsutrymme


Drygt 90 % av IC-Potentials kunder vill att vi analyserar resultatet från kundundersökningen. Våra erfarna analytiker kartlägger intressanta samband som i hög grad påverkar företagets lönsamhet och kundernas nöjdhetsgrad. Intressanta profiler identifieras och konkreta förbättringsområden precisieras i rapporterna. Våra kundundersökningar ska ge KAMare och säljare tydliga beslutsunderlag för att enkelt komma igång med sina utvecklingsområden. IC-Potentials digitala chefsguide, ChangePotential™ ger era marknadsavdelningen verktyg för att effektivt stödja säljkår genom hela förbättringsarbetet.