Vår arbetsprocess

Förarbete
IC-Potentials kundundersökningar startar med en workshop där våra projektledare och analytiker tillsammans med er fastställer:

  1. Syftet med kundundersökningen
  2. Precisering av enkät där vi utgår från era branschvillkor, förutsättningar och utmaningar
  3. Genomgång av tids- och kommunikationsplan


IC-Potential sköter distributionen av enkäter och insamlingen av svar, oavsett om det sker via mail, telefonintervjuer, postala utskick eller fokusgrupper. Genom vår egenutvecklade analysprogramvara ClientPotential™ kan ni följa svarsfrekvensen i realtid och se hur den skiljer sig per målgrupp.

Egen analys
Via analysprogramvaran ClientPotential™ kan ni enkelt själva analysera ert resultat från koncern till key account manager (KAM) eller säljare. T.ex. kan varje säljare få tillgång till resultatet för sina kunder och direkt se var gapen är störst mellan kundens förväntningar och upplevda värde. Våra rapporter innehåller även en förändringsguide som stödjer säljare i förändringsarbetet, se närmare "Stöd i förändringsarbetet" nedan.

Hjälp med att analysera kundundersökningen
Om ni inte vill arbeta självständigt med att analysera resultatet kan IC-Potentials erfarna analytiker genomföra en djupgående analys av ert totalresultat. I rapporten ingår en analys av:

  • Värderingsfrågor och demografiska profiler
  • Gap-metodiken som kartlägger förväntningar och uppfyllelse av viktiga konkurrensfrågor
  • Viktiga drivkrafter och målgruppsanalyser
  • Intressanta profiler - Vad utmärker mindre nöjda kunder
  • Jämförelser med vårt Nöjdkundindex (NKI)
  • Prioriteringsområden med fokus på effektivitet och lönsamhet
  • Sammanfattning


Totalresultatet bryts ned på samtliga nivåer och presenteras med skräddarsydda målgruppsanalyser med rekommenderade fokusområden inför det fortsatta arbetet. Våra projektledare och analytiker genomför en muntlig presentation för ledningsgruppen där konkreta fokusområden preciseras.

Stöd i förändringsarbetet
Efter avrapportering kan IC-Potential hjälpa er att snabbt komma igång med ert förändringsarbete. Med hjälp av vårt verktyg ChangePotential™ kan t.ex. varje säljare med kundansvar dokumentera sitt förändringsarbete. ChangePotential™ skickar automatiska påminnelser till varje säljare så att utvecklingsarbetet följer planerade tidsramar. Marknads- eller försäljningsavdelningen får full access att följa varje säljares utveckling i förändringsarbetet i realtid och coacha vid behov.

Med andra ord, IC-Potential erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, analys i vårt webbaserade analysverktyg och skräddarsydda rapporter i realtid, till att digitalt följa hur säljarna arbetar med sitt utvecklingsarbete.