Målgrupp och urval

Målgruppen för Personalchefsindex är personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda. Företagen har tagits ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Cirka 500 personalchefer deltar i Personalchefsindex varje kvartal.

Företagen väljs genom s.k. stratifierat urval ur ett heltäckande företagsregister. Detta innebär att man delar upp totalpopulationen av alla svenska företag i olika delpopulationer (strata) inom följande branscher:

  • Tillverkningsindustri
  • Byggverksamhet
  • Parti- och detaljhandel
  • Offentlig förvaltning
  • Övriga tjänsteföretag


Företagen delas även in i storleksklasser för att underlätta analysen av undersökningsresultaten:

  • Stora företag (200+ anställda)
  • Mellanstora företag (50-199 anställda)
  • Små företag (20-49 anställda)


Intervjuerna sker via telefon utifrån ett standardiserat frågeformulär. Respondenterna får i undersökningen svara på frågor om sina förväntningar på sysselsättningsutvecklingen inom det egna företaget inför det kommande kvartalet. Nyckeltalet som används i framställningen är IC-Potentials Personalchefsindex (PCI) som är ett viktat medelvärde av respondenternas svar. De olika svarsalternativen är "öka", "vara oförändrad", "minska",
"vet ej" och "vill ej svara". Svaren kvantifieras så att "öka" översätts till 1, "oförändrad" översätts till 0 och "minska" översätts till -1. Skalan för Personalchefsindex sträcker sig således mellan -1 och 1 (-100 % och 100 %).

Personalchefindex är ett viktat medelvärde av respondenternas svar. För att varje företag ska representera sin rättmätiga andel i urvalet viktas frågorna med antal anställda som vikt. På regional nivå bryts företagens resultat ned på sina respektive huvudarbetsställen eftersom ett företag kan finnas i flera regioner.