Analys

Tydliga och pedagogiska analyser är styrkor som IC-Potentials kunder lyfter fram i våra medarbetarundersökningar. Det som skiljer oss från de flesta av våra konkurrenter är att grundstrukturen i våra analyser bygger på gap-metodiken.

IC-Potentials fokus är att kartlägga var skillnaderna mellan målgruppens förväntningar och upplevda värde är störst. Gap-metodiken hjälper våra kunder att tydligt se hur resurser kan fördelas mer effektivt och i vilken riktning utvecklingsarbetet skall prioriteras med hänsyn till företagets strategi.

Med hjälp av vår analysprogramvara, HumanPotential™ kan kunderna målgruppsanpassa sina resurser efter specifika gruppers förväntningar och upplevda värde. En avdelning med högre andel yngre medarbetare har andra förväntningar och upplevelser än t.ex. äldre medarbetare. Med andra ord, HumanPotential™ ger bättre förutsättningar att situationsanpassa ledarskapet.

Beslutsunderlag
IC-Potential visar ert resultat i tydliga diagram och tabeller. Diagrammet presenterar resultatet i form av en så kallad gap-analys. Avståndet till den diagonala linjen indikerar vilket förbättringsutrymme (potential) era medarbetare ger er i olika frågor.


Tabellen visar samma resultat i klartext och sorterar dem så att de rekommenderade prioriteringingarna alltid ligger överst i varje tabell. Färgerna är ett visuellt hjälpmedel för att tydligare lyfta fram utvecklingsområdena, d.v.s:

  • Röd färg = Mycket stort förbättringsutrymme
  • Orange färg = Stort förbättringsutrymme
  • Gul färg = Visst förbättringsutrymme
  • Grön färg = Litet eller inget förbättringsutrymme


Drygt 90 % av IC-Potentials kunder vill att vi analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Våra erfarna analytiker kartlägger intressanta samband som i hög grad påverkar företagets lönsamhet och medarbetarnas nöjdhetsgrad. Intressanta profiler identifieras och konkreta förbättringsområden precisieras i rapporterna. Våra medarbetarundersökningar ska ge era chefer tydliga beslutsunderlag för att enkelt komma igång med förbättringsarbetet. IC-Potentials digitala chefsguide, ChangePotential™ ger era chefer och HR-avdelningen verktyg för att effektivt stödja er genom hela förbättringsarbetet.