Personalchefsindex fyller 20 kvartal

I april 2014 kommer IC-Potential genomföra sin 20:e kvartalsmätning av Personalchefsindex. Personalchefsindex mäter personalchefernas förväntade sysselsättning på den svenska arbetsmarknaden. Sedan hösten 2009 har sammantaget 9 164 telefonintervjuer genomförts och totalt har 4 773 407 medarbetare berörts i undersökningarna.

I mars 2009 började de första spadtagen tas för Personalchefsindex. Bakgrunden till skapelsen var att den globala marknaden befann sig i en djup finansiell kris. Det var svårt att få en tydlig överblick hur krisen och lågkonjunkturen påverkade den svenska arbetsmarknaden. Fanns det någon trend i sysselsättningen? Var den negativa utvecklingen lika kraftfull för både tillsvidare- och visstidsanställningar?

Det var många frågor som krävde svar och befintliga konjunkturindikatorer var inte tillräckligt tydliga. IC-Potential bedömde att personalcheferna var bäst att fråga avseende sysselsättningen för att kunna få relevanta svar utan dolda agendor. Europeiska Centralbankens metodik inspirerade våra statistiker mest. Nu hade vi en bas för att bygga ett trovärdigt och relevant index. Personalchefsindex såg dagens ljus den 2 november 2009 och fick snabbt ett positivt mottagande av den finansiella marknaden. Nu i april 2014 kommer IC-Potential att genomföra sin 20:e kvartalsmätning av Personalchefsindex.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär som genomförs varje kvartal.
  • Urval: 500 personer deltar i undersökningen varje kvartal. Dessa representerar företag med sammanlagt 200 000 - 250 000 anställda. Företagen väljs ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom ett slumpmässigt urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsram: Drygt 20 000 företag som representerar över 3 300 000 anställda.
  • Beräkningsgrund: Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Ett positivt index betyder förväntningar på en ökad sysselsättning.
  • Stor publicitet i media, för mer info se: http://www.ic-potential.com/personalchefsindex-artiklar.html
  • Personalchefsindex kvartal 2 2014 kommer att presenteras under maj månad. 

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 08-410 809 00, 0708-660 360, E-post, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Assa, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com