Skriv ut

Personalchefsindex (PCI) kvartal 1 2015

För åttonde kvartalet i rad visar Personalchefsindex på ett positivt resultat avseende sysselsättningen i Sverige. Personalcheferna förväntas öka nyanställningarna med 8 % under det kommande kvartalet. Prognosen är dock försiktigare än för sista kvartalet 2014 och ligger nu i linje med medianen. De mest positiva signalerna kommer från byggsektorn och parti- och detaljhandeln. Visstidsanställningarna förväntas dock minska under första kvartalet. 3 av 5 branscher tror på en minskning där parti- och detaljhandeln är mest negativa, tjänstesektorn tror på den största ökningen som dock är blygsam på 4 %.

Sysselsättningen förväntas öka med 8% under första kvartalet

Personallchefsindex visar att sysselsättningen i Sverige förväntas öka med 8 % under första kvartalet 2015. Den optimistiska trenden fortsätter och Personalchefsindex har i åtta kvartal i rad visat ett positivt resultat. Index har dock minskat med 10 procentenheter sedan sista kvartalet 2014 och ligger nu 1 procentenhet under medianvärdet.Störst ökning av sysselsättningen förväntas inom byggsektorn och parti- och detaljhandeln. Här prognostiseras en ökning av nyanställningar med 23 % respektive 15 % jämfört med föregående kvartal.

Andelen personalchefer som tror på en ökad sysselsättning inför det kommande kvartalet ligger på 20 % och andelen som tror på en minskad sysselsättning ligger på 12 %. Jämfört vi ett år tillbaka i tiden till 2014K1, så är det små förändringar. Personalcheferna tenderar nu att i högre grad ta ställning, en något större andel prognostiserar både en ökad och en minskad sysselsättning.
Visstidsanställningarna förväntas minska med 4 % under det kommande kvartalet. Endast två branscher tror på en ökning, Tjänstesektorn och Byggsektorn. Ökningarna är dock blygsamma på 4 % respektive 2 %. Störst minskning av visstidssanställningarna prognosticeras av parti- och detaljhandeln på -24 %.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda. 511 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 232 255 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna i december 2014 och under januari 2015.
  • Personalchefsindex har sedan hösten 2009 genomfört 23 kvartalsundersökningar i rad. Totalt har 11659 telefonintervjuer genomförts och 6 233 973 medarbetare har berörts i undersökningarna.
  • Beräkningsgrund: Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Ett positivt index betyder förväntningar på en ökad sysselsättning

Personalchefsindex genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet. Personalchefsindex för kvartal 2 2015 kommer att presenteras under maj månad.

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com 

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com