Personalchefsindex (PCI) kvartal 2 2012

Positiva förväntningar på sysselsättningen

Förväntningarna på sysselsättningen är positiva inför kvartal 2 2012. PCI-index är totalt +10. Trenden i Personalchefsindex har varit negativ sedan kvartal 2 2011, men nu ser vi ett positivt trendbrott i sysselsättningen.

Fler företag förväntas anställa under kvartal 2

Andelen av de yrkesverksamma som kommer att anställa fler har ökat markant jämfört med kvartal 1.

Tjänstesektorn, bygg- och tillverkningsindustrin tror på en positiv utveckling

Tjänstesektorn, byggindustrin och tillverkningsindustrin förutspår alla ökningar av sysselsättningen, medan offentlig sektor tror på en minskning. Handeln tror på en oförändrad sysselsättning det kommande kvartalet.

Små- och mellanstora företag är klart mer positiva till den förväntade sysselsättningen

När vi bryter ner resultatet på olika storleksklasser ser vi att små och mellanstora företag förväntas öka sysselsättningen i kvartal 2. De stora företagen har gått från negativa förväntningar på sysselsättningen i kvartal 1 till mer neutrala förväntningar i det andra kvartalet.

Östra Sverige tror på en ökning av sysselsättningen

Personalchefer i Östra Sverige tror på en ökning av sysselsättningen inför det andra kvartalet. Norra Sverige har gått från mörka framtidsutsikter i kvartal 1 till mer neutrala förväntningar inför kvartal 2. Personalcheferna i Södra Sverige har oförändrade förväntningar och är fortsatt neutrala.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär.
  • 510 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 258 519 anställda.
  • Företagen har tagits ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region och bransch. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsramen omfattar 19 615 företag och 3 216 312 anställda.
  • Undersökningen genomfördes mellan den 5 och 23 mars 2012.


Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Personalchefsindex kvartal 3 2013 kommer att presenteras under juni månad.