Personalchefsindex (PCI) kvartal 2 2013

Ett trendbrott har skett för Personalchefsindex (PCI) inför K2. Personalcheferna förväntas nu öka nyanställningarna med 6 % under det kommande kvartalet. Den mest positiva prognosen kommer från tjänstesektorn där sysselsättningsgraden förväntas öka med 16 %.

Den negativa trenden i PCI har avtagit

En ökning av sysselsättningen med 6 % förväntas under kvartal 2 och den negativa trenden som startade kvartal 3 2012 har därmed nu avtagit. I jämförelse med kvartal 1 2013 ökade indexet med 17 procentenheter. Sett till det säsongsrensade indexvärdet ligger dock sysselsättningsplanerna på en fortsatt historiskt låg nivå.

69 % av personalcheferna förväntas vara helt passiva och inte anställa

I likhet med resultaten för kvartal 1 2013 är personalcheferna övervägande försiktiga i sina bedömningar gällande den framtida sysselsättningen. Hela 69 % har uppgett att de troligen inte kommer göra några nyanställningar under kvartal 2. Trots att personalcheferna är avvaktande i sin bedömning, indikerar förändringarna av de som tror att sysselsättningen kommer minska respektive öka på en mer optimistisk framtidstro.

Samtliga branscher utom Parti & detaljhandeln visar positiva prognoser inför K2

I jämförelse med kvartal 1 är prognosen inför kvartal 2 mer positiv för alla branscher utom Parti & detaljhandeln. Index för byggsektorn har utvecklats mest positivt i jämförelse mot kvartal 1 och ökade med 43 procentenheter.  Med undantag för Parti & detaljhandeln förväntas samtliga branscher öka sysselsättningen under kvartal 2. Inom Tjänstesektorn förväntas nyanställningarna öka mest.

Samtliga storleksklasser visar på en positiv prognos inför K2

En ökning i sysselsättnings förväntas inom samtliga storleksklasser under kvartal 2. Mest positiv är prognosen för småföretagen där index ligger på 24 %, vilket är en ökning med 19 procentenheter sedan kvartal 1.

Positiva prognoser från samtliga regioner

Ett trendbrott har skett för samtliga regioner, index för kvartal 2 ligger på en positiv nivå för samtliga. Nyanställningarna under kvartal 2 förväntas öka mest i Södra Sverige. Mest positiv utveckling i jämförelse mot kvartal 1 har skett för Norra Sverige där index har ökat med 34 procentenheter. Trots de positiva signalerna från Östra Sverige ligger index för denna region långt under nivån för kvartal 2 2012.

Negativa förväntningar på sysselsättningen för visstidsanställningar

Visstidsanställningarna visar på en uppåtgående trend men är fortsatt negativa inför kvartal 2. Trots att index för kvartal 2 ligger på en negativ nivå är prognosen den mest positiva sedan kvartal 1 2012 då index låg på -3 %. Index för kvartal 2 ligger även över medianen vilket indikerar positiva signaler.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular samt respondenter via webben.
  • 515 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 251 188 anställda.
  • Företagen har tagits ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region och bransch. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsramen omfattar 20 362 företag och 3 277 893 anställda.
  • Undersökningen genomfördes under februari och mars 2013.


Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Personalchefsindex kvartal 3 2013 kommer att presenteras under juli månad.

För mer information eller för att beställa rapporter kontakta:
Joakim Andreé Back, Projektledare
joakim.back@ic-potential.com eller 08-410 809 03

Marcos Jorge, VD
marcos.jorge@ic-potential.com eller 08-410 809 00


Personalchefsindex(PCI), är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Anoto, Assa, Avanza Bank, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, och Volkswagen.
Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com