Personalchefsindex (PCI) kvartal 3 2012

Oförändrade förväntningar på sysselsättningen

Förväntningarna på den totala sysselsättningen inför kvartal 3 2012 ligger i linje med kvartal 2 11 % (10%). Indexet ligger något under medianvärdet för samtliga tidigare undersökningar 10,9% (11%). Utfallet för kvartal 2 ligger över förväntningarna för kvartal 2. I nästan samtliga nedanstående mätningar överträffar personalchefens utfall deras tidigare förväntningar. Detta visar att personalchefer i regel är försiktiga i sina prognoser avseende sysselsättningen i det egna företaget.

7 av 10 förväntas vara passiva och inte anställa under kvartal 3

En klar majoritet av personalcheferna är osäkra och förväntas därför varken minska eller öka sin personalstyrka.

Parti och detaljhandeln förväntas anställa fler under kvartal 3

Det är framför allt parti och detaljhandeln som kommer att anställa fler under kvartal 3. Även offentlig förvaltning har en mer positiv syn på sysselsättningen under kommande kvartal. Övriga tjänster utvecklas mest negativt jämfört med kvartal 2. Jämfört med 2011, kvartal 3 har samtliga branscher tappat. Byggverksamhet står för den största minskningen i sysselsättningen.

Småföretagen är mer negativa till sysselsättningen kommande kvartal

När vi bryter ner resultatet på olika storleksklasser ser vi att mellanstora företag förväntas öka sysselsättningen något i kvartal 3. Småföretagen är mer kritiska och förväntas minska sysselsättningen under kvartal 3. I jämförelsen med 2011, kvartal 3 har de stora företagen tappat mest och de påverkar i hög grad till att sysselsättningen minskat på arbetsmarknaden.

Södra Sverige tror på en ökning av sysselsättningen

Personalchefer i Södra Sverige har mer positiva förväntningar på sysselsättningen inför kvartal 3 jämfört med tidigare kvartal. I Östra Sverige är personalcheferna mindre positiva jämfört med föregående kvartal. I jämförelse med ett år tillbaka står personalcheferna i Norra Sverige för en mycket negativ utveckling av sysselsättningen. En trolig förklaring är att den offentliga förvaltningen som är en av de största arbetsgivarna i Norra Sverige kraftigt minskat under perioden.

Negativa förväntningar på sysselsättningen för visstidsanställningar

Förväntningarna på visstidsanställningarna är klart negativa inför kvartal 3 2012 och har försämrats jämfört med kvartal 2. Indexet ligger klart under medianvärdet för samtliga tidigare undersökningar -12 % (-3 %). Detta tyder på att det kan dröja innan vi kommer att se en ökning av tillsvidareanställningar på arbetsmarknaden. När konjunkturen gradvis förbättras kommer vi troligtvis först se en ökning av visstidsanställningarna innan vi ser en ökning av tillsvidareanställningar.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär.
  • 507 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 217 000 anställda.
  • Företagen har tagits ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region och bransch. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsramen omfattar 19 615 företag och 3 216 312 anställda.
  • Undersökningen genomfördes mellan den 10 och 31 maj 2012.


Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Personalchefsindex kvartal 4 2012 kommer att presenteras under september/oktober månad.

För mer information eller för att beställa rapporter kontakta:
Joakim Andreé Back, Projektledare
joakim.back@ic-potential.com eller 08-410 809 03

Marcos Jorge, VD
marcos.jorge@ic-potential.com eller 08-410 809 00