Skriv ut

Personalchefsindex (PCI) kvartal 3 2014

För sjätte kvartalet i rad ser vi ett positivt resultat i index (PCI). Sveriges personalchefer förväntas öka nyanställningarna med 6 % under det kommande kvartalet. Prognosen är något mer försiktig än föregående kvartal, men den positiva trenden är tydlig. De mest positiva signalerna kommer från tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Även visstidsanställningarna förväntas öka under K3, prognosen är den mest positiva på 13 kvartal. Störst ökning förväntas inom parti- och detaljhandeln med 44 %.

Sveriges totala sysselsättning

Sysselsättningen i Sverige förväntas öka med 6 % under kvartal 3 2014, vilket innebär att den positiva utvecklingen från 2013K2 fortlöper. Dock har index minskat med 5 procentenheter sedan K2 och ligger nu 3 procentenheter under medianvärdet. Störst ökning av sysselsättningen förväntas inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Här prognostiseras en ökning av nyanställningar med 14 % respektive 10 % jämfört med föregående kvartal. 

Andelen personalchefer som tror på en ökad sysselsättning inför det kommande kvartalet ligger på 17 % och andelen som tror på en minskad sysselsättning ligger på 11 %. Jämfört vi ett år tillbaka i tiden till 2013K3, så tenderar personalcheferna att i högre grad prognostisera en ökad sysselsättning.
Visstidsanställningarna förväntas öka med 10 % under det kommande kvartalet, prognosen är den mest positiva sedan 2011 K2. Störst ökning förväntas inom parti- och detaljhandeln med 44 % samt inom tillverkningsindustrin med 28 %.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes under maj till juni 2014.

Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Personalchefsindex kvartal 4 2014 kommer att presenteras under oktober månad. 

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com 

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com