Personalchefsindex (PCI) kvartal 4 2012

Mörka framtidsutsikter för sysselsättningen

Förväntningarna på den totala sysselsättningen inför kvartal 4 2012 är låga, 1 %. PCI index har minskat markant jämfört med föregående kvartal 11 % och ligger nu på den 4:e lägsta nivån sedan mättningarna började kvartal 3 2009 . Indexet ligger klart under medianvärdet för samtliga tidigare undersökningar 1 % (11 %).

Nästan 3 av 4 personalchefer förväntas vara helt passiva och inte anställa

En övervägande majoritet av personalcheferna, 72 % är helt passiva och förväntas varken minska eller öka sin personalstyrka under det fjärde kvartalet 2012.

Samtliga branscher har lägre förväntningar på sysselsättningen

Samtliga branscher har längre förväntningar på sysselsättningen i fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Störst minskning förutspås inom tillverkning och parti- och detaljhandeln, där Index förväntas minska med 7 %. Jämfört med 2011, kvartal 4 har byggverksamhet tappat mest.

Stora företag förutspår en minskad sysselsättning framöver

När vi bryter ner resultatet på olika storleksklasser ser vi att mellanstora och små företag företag är mest positiva till sysselsättningen. Stora företag förväntas minska sysselsättningen framöver. De mellanstora företagen står för den mest negativa utvecklingen jämfört med föregående kvartal, - 21 %.

Östra Sverige går från starka positiva förväntningar på sysselsättningen till negativa

Personalchefer i Östra Sverige står för ett trendbrott, då sysselsättningen går från starka positiva förväntningar i tredje kvartalet till svagt negativt i fjärde kvartalet. Östra Sverige är den region som tappat mest jämfört med föregående kvartal. Även Södra Sverige står för en stor negativ utveckling jämfört med kvartal 3.

Negativa förväntningar på sysselsättningen för visstidsanställningar

Förväntningarna på visstidsanställningarna är klart negativa inför kvartal 4 2012 och ligger i linje jämfört med kvartal 3. Indexet ligger klart under medianvärdet för samtliga tidigare undersökningar -11 % (-3 %). Detta tyder på att det kan dröja innan vi kommer att se en ökning av tillsvidareanställningar på arbetsmarknaden. När konjunkturen gradvis förbättras kommer vi troligtvis först se en ökning av visstidsanställningarna innan vi ser en ökning av tillsvidareanställningar.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär.
  • 501 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 227 200 anställda.
  • Företagen har tagits ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region och bransch. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsramen omfattar 19 615 företag och 3 216 312 anställda.
  • Undersökningen genomfördes mellan den 10 september och 2 oktober 2012.


Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Personalchefsindex kvartal 1 2013 kommer att presenteras under januari månad.

För mer information eller för att beställa rapporter kontakta:
Joakim Andreé Back, Projektledare
joakim.back@ic-potential.com eller 08-410 809 03

Marcos Jorge, VD
marcos.jorge@ic-potential.com eller 08-410 809 00