Skriv ut

Personalchefsindex (PCI) kvartal 4 2013

Den positiva trenden från föregående kvartal fortsätter även under K4. Personalcheferna förväntas öka nyanställningarna med
7 % under det kommande kvartalet. De mest positiva signalerna kommer från tillverknings- och byggsektorn. Här spås en ökning av nyanställningar med 18 % respektive 16 %. Det säsongs- rensade indexvärdet visar på ett positivt trendbrott och ligger nu på det högsta värdet på 9 kvartal.

Sveriges totala sysselsättning

Sveriges sysselsättning förväntas öka med 7 % under kvartal 4, vilket innebär att den positiva riktningen från föregående kvartal fortsätter.


I likhet med resultaten för kvartal 3 2013 är personalcheferna övervägande försiktiga i sina bedömningar gällande den framtida sysselsättningen. Hela 73 % har uppgett att de troligen inte kommer göra några nyanställningar under kvartal 4. Trots att personalcheferna är mycket avvaktande i sin bedömning, indikerar förändringarna av de som tror att sysselsättningen kommer minska respektive öka, på en mer optimistisk framtidstro.

Det säsongsrensade indexvärdet visar på ett trendbrott jämfört med föregående kvartal. Index ligger nu på en positiv nivå om 12 %, vilket är det högsta värdet på 9 kvartal.


Branscher

Samtliga branscher, bortsett från tjänstesektorn, är positiva i sina förutsägelser inför framtiden. Den största ökningen av nyanställningar förväntas ske inom tlllverkningssektorn. Positiva signaler kommer även från den offentliga sektorn där ett trendbrott skett. Indexet för branschen ligger nu på en positiv nivå om 9%, vilket är det högsta indexvärdet på 9 kvartal.

Storleksklasser

En ökning i sysselsättningen förväntas inom samtliga storleksklasser under kvartal 4. Mest positiv är prognosen för medelstora företag där index ligger på 19 %. Detta är en ökning med 8 procentenheter sedan föregående kvartal. För de stora företagen har ett trendbrott skett sedan föregående mätning. Index ligger nu på en positiv nivå om 5, vilket är 1 procentenhet över medianvärdet.

Regioner

Samtliga regioner, med undantag för norra Sverige visar på en positiv framtidstro för nyanställningar under K4. Störst ökning av nyanställningar förväntas i södra Sverige. I jämförelse med föregående kvartal har index för denna region ökat med 21 procentenheter. I norra Sverige är prognosen mer dyster, en minskning i sysselsättning med 10 % förväntas under K4.

Visstidsanställningar Sverige

Index för visstidsanställningarna ligger på en negativ nivå om 7 %. I jämförelse med föregående kvartal har indexet gått tillbaka med 7 procentenheter. Samtliga branscher, utom tjänstesektorn spår en negativ utveckling för visstidsanställningar under K4.Sett till förväntningarna är Personalcheferna övervägande passiva i sina bedömningar gällande visstidsanställningarna under K4. Hela 80 % har svarat att visstidsanställningarna kommer vara oförändrade under K4. Vidare har en klart mindre andel svarat att visstidsanställningarna kommer öka under K4 i jämförelse med K3. Även andelen som tror att dessa kommer minska är något lägre än vid föregående mättillfälle.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular samt respondenter via webben.
  • 507 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 199 221 anställda.
  • Företagen har tagits ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region och bransch. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsramen omfattar 20 772 företag och 3 315 565 anställda.
  • Undersökningen genomfördes under september 2013


Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Personalchefsindex kvartal 1 2014 kommer att presenteras under februari månad. 

För mer information eller för att beställa rapporter kontakta:
Joakim Andreé Back, Projektledare
joakim.back@ic-potential.com eller 08-410 809 03

Marcos Jorge, VD
marcos.jorge@ic-potential.com eller 08-410 809 00 

Kort om IC-Potential AB:
C-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Anoto, Assa, Avanza Bank, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, och Volkswagen.
Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com