Skriv ut

Personalchefsindex (PCI) kvartal 4 2015

Sveriges personalchefer är fortsatt optimistiska avseende sysselsättningen i Sverige, anställningarna förväntas öka med 20 % under kvartal 4. Samtliga branscher utom tillverkning tror på en ökning av sysselsättningen. Även visstidsanställningarna förväntas öka med 20% och det är en markant ökning jämfört med kvartal 3.

Sysselsättningen förväntas öka med 20% under fjärde kvartalet

Personalchefsindex visar att sysselsättningen i Sverige förväntas öka med 20 % under fjärde kvartalet 2015. Den starka trenden fortsätter och Personalchefsindex har i 11 kvartal i rad visat ett positivt resultat. Även det säsongsrensade värdet visar på en toppnotering på 22 % och är det högsta värdet på 17 kvartal. Personalchefsindex ligger 14 procentenheter över medianvärdet.Många nyanställningar förväntas inom parti- och detaljhandeln

Samtliga branscher utom tillverkning tror på en ökad sysselsättning inför kvartal fyra, högst förväntan har man inom Parti- och detaljhandeln med en ökning på 45%. Prognosen är den högsta sedan mätningarnas början hösten 2009. Offentlig förvaltning brukar vara försiktiga i sina prognoser, men visar nu på en ökning av sysselsättningen med 24%. Även övriga tjänster ser ljus på framtiden och förutspår att anställningarna kommer att öka med 18%. Tillverkningsindustrin är den bransch som är försiktigast i sin prognos, de tror att sysselsättningen kommer att vara oförändrad under det fjärde kvartalet.

Kraftig ökning för visstidsanställningarna under fjärdekvartalet

Visstidsanställningarna förväntas öka med 20 % under det fjärde kvartalet och prognosen är 32 procentenheter högre än tredje kvartalet.Samtliga branscher förutom tillverkning tror på en ökning av visstidsanställningarna. Parti- och detaljhandeln planerar att öka visstidsanställningarna med 45%. Den positiva prognosen är även stor för övriga tjänster, 23% och offentlig sektor, 22%.

Sammanfattningsvis visar personalchefsindex på starka sysselsättningssiffror för det fjärde kvartalet. Stora ökningar för både den totala sysselsättningen och visstidsanställningarna visar tydligt att den positiva trenden fortsätter på den svenska arbetsmarknaden.


Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 509 personer (510) deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 229 777 anställda (302 918).
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes i december 2015 och januari 2016.

Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs varje kvartal av analysföretaget IC- Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com
Jessica Nordén, Analysansvarig på IC-Potential AB, 46 70-234 22 01 jessica.norden@ic-potential.com

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på https://www.ic-potential.com