Stressen ökar kraftigt på svenska arbetsplatser

IC-Potential senaste Personalchefsindex har genomfört telefonintervjuer med 509 st personalchefer om hur stressen förändrats på deras arbetsplatser. Personalcheferna upplever att stressen har ökat med 22% under det senaste halvåret 2016 jämfört med föregående halvår. Inom samtliga branscher anses stressen ha ökat.

Stressen har ökat mest inom byggsektorn och tjänstesektorn

Personalcheferna anser att medarbetarnas stress har ökat med 22% senaste halvåret jämfört föregående halvår. Inom samtliga branscher upplever personalcheferna att stressen bland de anställda har ökat. Stressen har ökat mest inom Byggsektorn, 39% och Tjänstesektorn 29%.

”Hur upplever du att stressen har förändrats för medarbetarna i ert företag under det senaste halvåret (jan-juni 2016) jämfört med föregående halvår (juli-dec 2015)?”.

Den stressrelaterade sjukfrånvaron har ökat kraftigt inom tjänstesektorn

Personalcheferna anser att den stressrelaterade sjukfrånvaron har ökat med 8 % det senaste halvåret Jämfört med föregående halvår. Den stressrelaterade sjukfrånvaron varierar mycket mellan branscherna och för tjänstesektorn har den ökat markant 35 %. Även byggsektorn har drabbats hårt av ökade sjukskrivningar som kan härledas till stress.

”Hur bedömer du att den stressrelaterade sjukfrånvaron har förändrats i ert företag under det senaste halvåret (jan-juni 2016) jämfört med föregående (juli-dec 2015)?”Öppna frågor om stress

IC-Potential ställde även öppna frågor om stress till de 509 st personalcheferna som deltog i Personalchefsindex undersökning.

Fråga 1: Hur arbetar ni för att upptäcka medarbetare som lider av stress?

Personalchefernas främsta aktiviteter för att upptäcka medarbetare som lider av stress är:

1. Regelbundna medarbetarsamtal, 43%

”Vi har kontinuerliga medarbetarsamtal en gång per månad och undersökningar som rör även den psykosociala arbetsmiljön. Dessutom har vi frekventa skyddsronder.”

2. HR och chef håller koll på personalen 10%

”Vi har en central rehab-grupp dit man kan anmäla sig om man mår dåligt och där får man hjälp vidare till företagshälsovård eller utomstående aktör om det krävs.”

3. Analys av sjukfrånvaro 8%

”Fångar upp signaler från kortidsfrånvaron. Följer upp med samtal.”

Fråga 2: Hur arbetar ni förebyggande för att förhindra sjukskrivningar på grund av stress?

Personalchefernas främsta metoder för att förhindra stress på arbetsplatsen är:

1. Planera för en jämn arbetsfördelning, 22%

” Vi organiserar arbetet mellan avdelningarna genom att bredda kompetensen hos anställda så att alla kan utföra varandras arbete. Detta sker genom att man byter arbete med varandra. Detta skapar ett bra samarbete och förståelse för varandras arbete och minskar stress.”

2. Vi ger friskvårdsbidrag, 17%

” Vi har ett friskvårdsprogram som innefattar t ex gym på jobbet. Dessutom har vi hälsocoacher som fångar upp tidiga signaler på förhöjd stress, även på ett privat plan. Ovanstående gäller inom samtliga bolag i Sverige.”

3. Aktiviteter via Företagshälsovården, 8%

”Vi har givetvis ett nära samarbete med vår företagshälsovård, de följer också upp (korttids)sjukskrivningar, något som jag tror är av största vikt för att undvika längre sjukskrivningar längre fram.”

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular samt respondenter via webben.
  • 509 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 279 390 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes mellan i september 2016


Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential, 0708-660 360, marcos.jorge@ic-potential.com
Jessica Nordén, Analysansvarig på IC-Potential, 08-410 809 00, jessica.norden@ic-potential.com


Personalchefsindex(PCI), är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför främst kund- och medarbetarundersökningar till företag som vill jobba med strukturerad, målmedveten och strategisk verksamhetsutveckling. Vi erbjuder avancerade programvaror för realtidsanalys av resultaten inklusive support samt konsulttjänster för djupare analyser. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Anoto, AtriumLjungberg, Assa, Avanza, BringCityMail, Europcar, HSB, Metro, NCC, Partnertech, Schenker, Stadium och Volkswagen.
Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com