Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den psykosociala ohälsan är ett växande samhällsproblem idag. Nästan 1 av 5 arbetstagare lider av någon form av psykisk ohälsa. OECD uppskattar att det kostar mer än 70 miljarder kronor om året i Sverige i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. Detta är en av anledningarna till att Arbetsmiljöverket kommit ut med nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla från den 31 mars 2016 . Målet är att arbetsgivaren skall arbeta aktivt för att förhindra ohälsa på grund av arbetsbelastning och skapa en utvecklande arbetsplats där det finns en bättre balans mellan krav och resurser.

De viktigaste aktiviteterna i det systematiskta arbetsmiljöarbetet är att:

1. Undersöka: Finns det en ohälsosam arbetsbelastning på arbetsplatsen?

2. Riskbedöma: Hur allvarliga är hälsoriskerna på arbetsplatsen?

3. Åtgärda: Ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder?

4. Följ upp åtgärderna: Har arbetsbelastningen minskat genom de åtgärder som vidtagits?IC-Potential har i snart 20 år arbetat med medarbetarundersökningar som i hög grad fokuserat på det systematiska arbetsmiljöarbetet. I år har vi noggrant studerat arbetsmiljöverkets föreskrifter och finjusterat vår grundenkät för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att identifiera:
  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Arbetstidens förläggning
  • Psykiskt påfrestande arbete
  • Kränkande särbehandling

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer hur vi kan hjälpa er att effektivisera ert systematiska arbetsmiljöarbete och bidra till en hälsosammare arbetsplats.

Kontakta oss