Nyheter

8 av 10 personalchefer har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens

Hög konkurrens om personal på arbetsmarknaden

Den rådande högkonjunkturen gör att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar, naturligt följer att även konkurrensen om arbetskraften blir hårdare. IC-Potential frågade de 512 st. personalchefer som deltog i Personalchefsindex om de upplever att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, 8 av 10 svarade att de har svårt att få tag på personal.

”Upplever ni att det är svårt att få tag på personal med rätt kompetens?”82 % av de tillfrågade personalcheferna svarade att de har svårt att få tag på personal med rätt kompetens. Personalcheferna uppger framförallt tre orsaker som försvårar rekryteringen:

1. För få utbildade, 45%
Respondenterna framhäver framförallt bristen på utbildad personal eller för få utbildningsplatser som huvudorsak till varför de har svårt att rekrytera.

2. Oattraktivt yrke/bransch, 15%
Här menar respondenterna att intresset för yrket eller branschen verkar ha svalnat, att det inte längre visas samma intresse för vissa utbildningar eller att folk är mindre benägna att arbeta vid sidan av studierna.

3. Geografiskt läge, 11%
Respondenterna lyfter exempelvis att det är ont om bostäder eller att läget är oattraktivt vilket gör det svårt att rekrytera personal från andra delar av landet. Andra påpekar att kompetensen flyttar ifrån mindre orter och hellre söker sig till storstäderna.

16 % av respondenterna svarade att de inte har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. På följdfrågan om varför de inte har svårt att rekrytera svarar de bland annat att de hjälps av att de har ett starkt och välkänt varumärke, att de har låga kompetenskrav och utbildar sin personal på plats eller att det finns en stor tillgång på nyexaminerade.


Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 512 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 202 931 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Inför denna mätning har upplägget ändrats från kvartals- till halvårsmätningar. För att förenkla jämförbarheten bakåt i tiden har vi valt att och redovisa genomsnittet för de två mätningar som tidigare genomförts under respektive halvår.
  • Undersökningen genomfördes i september och oktober 2017.

 

Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. I undersökningen mäter vi även upplevd förändring av stress samt stressrelaterad sjukfrånvaro. Personalchefsindex genomförs varje halvår av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet

IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com