Tjänster
Kund­undersökningar

Aktivitetsbaserade kundundersökningar

IC-Potentials kundundersökningar utgår från företagets förutsättningar, mål och strategier. I nära samarbete utformar vi frågor som är relevanta för er, era kunder och den bransch ni verkar i. Vi lägger stor vikt vid att frågorna ska vara aktivitetsbaserade, det vill säga, att de ska kunna kopplas till konkreta åtgärder. Målsättningen är att kundundersökningen ska fungera som verktyg för att nå ett tydligare fokus och en mer målgruppsanpassad utveckling mot nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Metod

IC-Potential erbjuder förutom den klassiska endimensionella mätmetodiken även en tvådimensionell metod, Gap-metoden. Vi analyserar skillnaden mellan hur viktig en fråga är och hur väl den uppfylls. Ju större gap mellan ”vikt” och ”väl”, desto större är förbättringsbehovet.

Analys av resultatet

Via vår egenutvecklade analysprogramvara ClientPotential™ kan du skapa egna kundprofiler och analysera drivkrafter hos olika målgrupper. Ni kan själva analysera resultatet övergripande eller detaljerat samt generera PowerPoint-rapporter för olika målgrupper.
IC-Potentials analytiker kan genomföra en djupgående analys av totalresultatet. Vi kartlägger intressanta samband, benchmarkar mot jämförelseindex samt gör skräddarsydda analyser för olika profiler med rekommenderade fokusområden inför det fortsatta arbetet.

Varumärkesundersökning

Hur uppfattas ni av era kunder? IC-Potentials varumärkesundersökning hjälper er att bättre förstå hur ni och ert varumärke uppfattas av andra. Vilka kärnvärderingar vill ni kommunicera? Stämmer de överens med målgruppens uppfattning? En varumärkesundersökning är ett bra komplement till en kundundersökning. Vi träffas gärna och lyssnar på vilka ni är idag och hur ni vill uppfattas i framtiden.
VILL DU VETA MER?
Lämna ett meddelande nedan eller e-posta på info@ic-potential.com


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com