Tjänster
Medarbetar­undersökningar

Aktivitetsbaserade medarbetarundersökningar

IC-Potential har genomfört medarbetarundersökningar med marknadsledande företag och organisationer i 20 år. Målet är att effektivisera er verksamhet och skapa förutsättningar för att utveckla personalen till välmående, engagerade och kundorienterade medarbetare.
Tillsammans utformar vi enkäter utifrån den senaste forskningen och rådande lagstiftning. Vår arbetsprocess bidrar till att klargöra utvecklingsbehoven och aktivera er organisation i förbättringsarbetet.

Metod

IC-Potential erbjuder förutom den klassiska endimensionella mätmetodiken även en tvådimensionell metod, Gap-metoden. Vi analyserar skillnaden mellan hur viktig en fråga är och hur väl den uppfylls. Ju större gap mellan ”vikt” och ”väl”, desto större är förbättringsbehovet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem som innebär stora kostnader för såväl samhälle som arbetsgivare. Vår grundenkät uppdateras kontinuerligt och ligger i linje med arbetsmiljöverkets föreskrifter om ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling samt diskrimineringslagen.

Analys av resultatet

I vår egenutvecklade analysprogramvara HumanPotential™ kan ni analysera resultatet övergripande eller detaljerat. Ni kan följa svarsfrekvensen samt generera PowerPoint rapporter på koncern-, avdelnings- och chefsnivå.
IC-Potentials analytiker kan genomföra en djupgående analys av resultatet. Vi kartlägger samband, gör korrelationsanalyser och jämför resultatet med vårt NMI-index. Undersökningsresultatet presenteras med skräddarsydda analyser och rekommenderade fokusområden inför det fortsatta arbetet.

Stöd i uppföljningsarbetet

Efter avslutad undersökning kan IC-Potential hjälpa er att komma igång med uppföljningsarbetet. ChangePotential™ erbjuder stödfunktioner för både chefer och HR som ökar sannolikheten att organisationen kommer i mål med sitt uppföljningsarbete.
IC-Potential har även ett nära samarbete med erfarna organisationskonsulter som kan hjälpa er att komma vidare genom bland annat stöd vid workshops, chefscoaching samt strategiskt HR-stöd.


Koncept för effektiva medarbetarundersökningar

I nära samarbete med våra kunder har vi utvecklat ett koncept för att effektivt arbeta med medarbetarundersökningar under ett verksamhetsår.

1. Större medarbetarundersökning

En större kvantitativ medarbetarundersökning
Genomförs varje år

2. Uppföljning

Diskussion på avdelningsnivå
Skapa handlingsplan i ChangePotential
Arbeta med handlingsplanen i ChangePotential

3. Regelbundna och snabba temperaturmätningar

Kort temperaturmätning
Genomförs 2 - 4 gånger per år


VILL DU VETA MER?
Lämna ett meddelande nedan eller e-posta på info@ic-potential.com


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com