Nyheter

8 av 10 företag arbetar aktivt för att behålla viktiga medarbetare

Hög konkurrens om nyckelkompetens på arbetsmarknaden

Den rådande högkonjunkturen gör att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar, vilket ställer höga krav på personalchefer att hitta sätt att behålla viktiga medarbetare. IC-Potential frågade de 520 st. personalchefer som deltog i Personalchefsindex om de arbetar aktivt för att behålla sina nyckelpersoner. 8 av 10 företag arbetar aktivt för att behålla sin nyckelpersonal.

”Arbetar ni aktivt för att behålla era nyckelpersoner?”

80 % av de tillfrågade personalcheferna svarade att de arbetar aktivt för att behålla sina nyckelpersoner. Bland dessa är det framförallt tre strategier som används av företagen:

"Om JA: Hur arbetar ni konkret för att behålla era nyckelpersoner?"

1. Utbildning och kompetensutveckling, 23%
Svaren under denna kategori handlar om att erbjuda nyckelpersonerna utbildningstillfällen vid sidan av arbetsuppgifterna för att stärka deras kompetens och få dem att känna sig uppskattade på företaget.

2. Förmåner (lön, aktier & bonussystem), 22%
Här har respondenterna framförallt lyft vikten av att ha höga löner och bonussystem för att behålla sina nyckelpersoner. Vissa företag erbjuder även sina anställda aktieandelar i företaget för att göra dem ännu mer delaktiga och engagerade i sitt arbete.

3. Utmaningar, ökat ansvar & karriärplanering, 20%
Här handlar svaren om att ge nyckelpersonerna ett större ansvar och nya arbetsuppgifter i syfte att stimulera och utveckla dem. Även visa att det finns en tydlig karriärväg för de som väljer att stanna inom företaget.

16 % av respondenterna svarade att de inte arbetar aktivt för att behålla sina nyckelpersoner. En majoritet av dessa anser att de inte har något behov av det för att de generellt sett har en låg personalomsättning. Andra har svarat att det ska vara lika för alla anställda, att de inte vet hur de skall arbeta för att behålla nyckelpersoner eller att företagsledningen inte har insett att behovet finns.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 520 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 309 094 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Inför denna mätning har upplägget ändrats från kvartals- till halvårsmätningar. För att förenkla jämförbarheten bakåt i tiden har vi valt att och redovisa genomsnittet för de två mätningar som tidigare genomförts under respektive halvår.
  • Undersökningen genomfördes i januari 2017.

 

Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. I undersökningen mäter vi även upplevd förändring av stress samt stressrelaterad sjukfrånvaro. Personalchefsindex genomförs varje halvår av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet

IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com