Nyheter

Den förväntade sysselsättningen är stark på den svenska arbetsmarknaden

Sveriges personalchefer förväntar sig att sysselsättningen kommer att öka med ett indexvärde om 28 %. Det är ett något lägre indexvärde än senast, 2017 halvår 1, främst på grund av att offentlig förvaltning är försiktigare i sin prognos. För byggbranschen är indexvärdet rekordhögt och parti- och detaljhandeln tangerar sitt högst uppmätta indexvärde.

Hur bedöms sysselsättningen inom ert företag att utvecklas under andra halvåret 2017?

Den optimistiska trenden fortsätter på den svenska arbetsmarknaden med en stark prognos för andra halvåret 2017. Indexet är något svagare än rekordnivån första halvåret 2017.Den viktade andelen personalchefer som tror på en ökad sysselsättning inför det kommande halvåret ligger på 38 % och andelen som tror på en minskad sysselsättning ligger på 11 %. Jämfört med föregående mätning så har andelen som tror på en ökning minskat med 12 procentenheter.

Byggsektorn är mest positiv till att nyanställa

Samtliga branscher visar på positiva prognoser för att anställa och byggsektorn står för de högsta förväntningarna med ett rekordhögt index om 66 %. Parti- och detaljhandeln tangerar sitt högst uppmätta värde på 39 %. Offentlig förvaltning hade de mest positiva förväntningarna vid förra index men är nu den bransch som är minst optimistisk i sin prognos, med ett index om 18 %.

Samtliga storleksklasser visar positiva prognoser för att anställa. Mellanstora företag har det högsta indexvärdet av storleksklasserna om 33 %. Även alla regioner prognosticerar en ökning av nyanställningar. Östra Sverige prognosticerar den starkaste tillväxten av regionerna med ett indexvärde om 29 %. Lägst förväntningar att anställa finns inom Södra Sverige som har ett indexvärde om 25 %.

Sammanfattningsvis är prognosen inför andra halvåret 2017 fortsatt mycket positiv, med jämna index sett till region och storleksklass men något mer variation sett till bransch, där byggsektorn är mest optimistisk.Offentlig förvaltning och byggsektorn är mest positiva till att nyanställa

Samtliga branscher visar på positiva prognoser för att anställa där offentlig förvaltning och byggsektorn står för de högsta förväntningarna, 59 % respektive 47 %. Offentlig förvaltning, tillverkningsindustrin och tjänstesektorn visar på de starkaste prognoserna sedan Personalchefsindex början. Parti- och detaljhandel är den bransch som är minst optimistisk i sin prognos, med ett index om 11 %.Samtliga storleksklasser visar rekordhöga prognoser för att anställa. Mellanstora företag har det högsta indexvärdet av storleksklasserna, 54. Alla regioner prognosticerar en ökning av nyanställningar. Södra och östra Sverige prognosticerar den största tillväxten sedan mätningarnas början och planerar att öka nyanställningar med ett index om 55 % respektive 44 %. Lägst förväntningar att anställa finns inom Norra Sverige som har ett indexvärde om 21 %.

Sammanfattningsvis är prognosen inför första halvåret 2017 den starkaste sedan mätningarnas början i augusti, 2009 då samtliga branscher, undantaget parti- och detaljhandel, tror på en markant ökning av nyanställningarna.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 512 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 202 931 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Inför denna mätning har upplägget ändrats från kvartals- till halvårsmätningar. För att förenkla jämförbarheten bakåt i tiden har vi valt att och redovisa genomsnittet för de två mätningar som tidigare genomförts under respektive halvår.
  • Undersökningen genomfördes i september och oktober 2017.

 

Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. I undersökningen mäter vi även upplevd förändring av stress samt stressrelaterad sjukfrånvaro. Personalchefsindex genomförs varje halvår av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet

IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com