Nyheter

Den förväntade sysselsättningen är rekordhög på den svenska arbetsmarknaden

Sveriges personalchefer förväntar sig att sysselsättningen kommer att öka kraftigt med ett indexvärde om 45 %. Det är det högst uppmätta indexvärdet sedan mätningarnas början i augusti, 2009. Samtliga branscher tror på en ökning. För offentlig förvaltning, tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är indexvärdena rekordhöga.

Indexet är det högsta sedan mätningarnas början.

Den optimistiska trenden fortsätter på den svenska arbetsmarknaden med en rekordstark prognos för första halvåret 2017. Personalchefsindex har nu visat ett positivt och ständigt växande resultat sedan andra halvåret 2013.Andelen personalchefer som tror på en ökad sysselsättning inför det kommande halvåret ligger på 50 % och andelen som tror på en minskad sysselsättning ligger på 5 %. Jämfört med andra halvåret 2016 så har andelen som tror på en ökning ökat med 9 procentenheter.

Hur bedöms sysselsättningen inom ert företag att utvecklas under första halvåret 2017?Offentlig förvaltning och byggsektorn är mest positiva till att nyanställa

Samtliga branscher visar på positiva prognoser för att anställa där offentlig förvaltning och byggsektorn står för de högsta förväntningarna, 59 % respektive 47 %. Offentlig förvaltning, tillverkningsindustrin och tjänstesektorn visar på de starkaste prognoserna sedan Personalchefsindex början. Parti- och detaljhandel är den bransch som är minst optimistisk i sin prognos, med ett index om 11 %.Samtliga storleksklasser visar rekordhöga prognoser för att anställa. Mellanstora företag har det högsta indexvärdet av storleksklasserna, 54. Alla regioner prognosticerar en ökning av nyanställningar. Södra och östra Sverige prognosticerar den största tillväxten sedan mätningarnas början och planerar att öka nyanställningar med ett index om 55 % respektive 44 %. Lägst förväntningar att anställa finns inom Norra Sverige som har ett indexvärde om 21 %.

Sammanfattningsvis är prognosen inför första halvåret 2017 den starkaste sedan mätningarnas början i augusti, 2009 då samtliga branscher, undantaget parti- och detaljhandel, tror på en markant ökning av nyanställningarna.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 520 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 309 094 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Inför denna mätning har upplägget ändrats från kvartals- till halvårsmätningar. För att förenkla jämförbarheten bakåt i tiden har vi valt att och redovisa genomsnittet för de två mätningar som tidigare genomförts under respektive halvår.
  • Undersökningen genomfördes i januari 2017.

 

Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. I undersökningen mäter vi även upplevd förändring av stress samt stressrelaterad sjukfrånvaro. Personalchefsindex genomförs varje halvår av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet

IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com