Nyheter

Stressen fortsätter att öka på arbetsplatsen

Personalcheferna upplever att stressen har ökat med ett indexvärde om 24 % under det andra halvåret 2016 jämfört med föregående halvår. Stressen har ökat inom samtliga branscher och den stressrelaterade sjukfrånvaron ökar i ännu högre grad.

Stressen har ökat mest inom byggsektorn och offentlig förvaltning

Personalcheferna upplever att medarbetarnas stress har ökat med 24 % senaste halvåret jämfört föregående halvår då ökningen var 22 %. Samtliga branscher uppvisar en ökning av stressen hos medarbetarna. Stressen har ökat mest inom Byggsektorn, 30 % och Tjänstesektorn 28 %.

”Hur upplever du att stressen har förändrats för medarbetarna i ert företag under det senaste halvåret (juli-dec 2016) jämfört med föregående halvår (jan-juni 2016)?”.

Den stressrelaterade sjukfrånvaron har ökat kraftigt inom offentlig förvaltning och parti- och detaljhandeln.

Personalcheferna upplever att den stressrelaterade sjukfrånvaron har ökat med 20 % det senaste halvåret jämfört med föregående halvår då ökningen var 8 %. Den varierar mycket mellan branscherna och för offentlig förvaltning samt parti- och detaljhandeln har den ökat markant med 33 % respektive 31 %. Ökningen har i mycket högre grad skett inom stora företag.

”Hur bedömer du att den stressrelaterade sjukfrånvaron har förändrats i ert företag under det senaste halvåret (juli-dec 2016) jämfört med föregående halvår (jan-juni 2016)?”

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 520 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 309 094 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Inför denna mätning har upplägget ändrats från kvartals- till halvårsmätningar. För att förenkla jämförbarheten bakåt i tiden har vi valt att och redovisa genomsnittet för de två mätningar som tidigare genomförts under respektive halvår.
  • Undersökningen genomfördes i januari 2017.

 

Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. I undersökningen mäter vi även upplevd förändring av stress samt stressrelaterad sjukfrånvaro. Personalchefsindex genomförs varje halvår av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet

IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com