Nyheter

Stressen ökar på arbetsplatserna

Personalcheferna upplever att stressen har ökat med ett indexvärde om 7 % under det första halvåret 2017 jämfört med föregående halvår. Den stressrelaterade sjukfrånvaron upplevs däremot ha minskat på arbetsplatserna.

"Hur upplever du att stressen har förändrats för medarbetarna i ert företag under det senaste halvåret (jan-juni 2017) jämfört med föregående halvår (juli-dec 2016)?"


Den stressrelaterade sjukfrånvaron har minskat inom 4 av 5 branscher

Personalcheferna upplever att den stressrelaterade sjukfrånvaron har minskat med ett indexvärde om -14 % det senaste halvåret jämfört med föregående halvår. Störst minskning upplevs inom Tjänstesektorn som har ett indexvärde på -30 %, följt av Tillverkningsindustrin med ett indexvärde på - 27 %. Offentlig förvaltning är den enda bransch som upplever att den stressrelaterade sjukfrånvaron har ökat, med ett indexvärde på 2 %.


”Hur bedömer du att den stressrelaterade sjukfrånvaron har förändrats i ert företag under det senaste halvåret (jan-juni 2017) jämfört med föregående halvår (jul-dec 2016)?”Samtliga storleksklasser visar rekordhöga prognoser för att anställa. Mellanstora företag har det högsta indexvärdet av storleksklasserna, 54. Alla regioner prognosticerar en ökning av nyanställningar. Södra och östra Sverige prognosticerar den största tillväxten sedan mätningarnas början och planerar att öka nyanställningar med ett index om 55 % respektive 44 %. Lägst förväntningar att anställa finns inom Norra Sverige som har ett indexvärde om 21 %.

Sammanfattningsvis är prognosen inför första halvåret 2017 den starkaste sedan mätningarnas början i augusti, 2009 då samtliga branscher, undantaget parti- och detaljhandel, tror på en markant ökning av nyanställningarna.


Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 512 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 202 931 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Inför denna mätning har upplägget ändrats från kvartals- till halvårsmätningar. För att förenkla jämförbarheten bakåt i tiden har vi valt att och redovisa genomsnittet för de två mätningar som tidigare genomförts under respektive halvår.
  • Undersökningen genomfördes i september och oktober 2017.

 

Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. I undersökningen mäter vi även upplevd förändring av stress samt stressrelaterad sjukfrånvaro. Personalchefsindex genomförs varje halvår av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet

IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com